Hieronder treft u een overzicht aan van de studies die wij hebben verricht voor diverse opdrachtgevers. Hoewel wij graag met veel trots al onze studies zouden laten zien, kunnen wij vanwege privacy van onze klanten niet alle informatie online zetten. Wij vragen hiervoor uw begrip U kunt ook onze projecten die in ontwikkeling zijn bekijken.

Overzicht

Alblasserdam: Huis te Kinderdijk

Huis te Kinderdijk is gelegen aan de rivier de Noord, tussen het Lammetjeswiel en Rijzenwiel aan de Oost-Kinderdijk 191. Dit statige pand heeft in de loop der tijden een veelbewogen geschiedenis gekend. Boeiend aan dit huis zijn de mensen die er gewoond hebben en het in de omgeving van Alblasserdam bekende verhaal van een kindje, dat tijdens de Sint Elisabethsvloed van 1421 hier in een wieg aanspoelde. Uniek aan deze locatie is het achterliggende park. Het Park Huis te Kinderdijk is een overblijfsel van het landgoed, bewoond ná 1600 door een rijke redersfamilie. In opdracht van de eigenaar onderzoekt HERMON Erfgoed de mogelijkheden van zorgappartementen. Deels gesitueerd in Huis te Kinderdijk en deels in een nieuw te realiseren appartementengebouw.

Arnhem: Vesta-gebouw

Het imposante kantoorgebouw, genaamd het Vesta-gebouw, staat al geruime tijd leeg en in de verkoop. Een markant rijksmonumentaal gebouw gelegen op een prominente locatie aan de stadsring in Arnhem tussen Park Sonsbeek, Arnhem Centraal en de binnenstad. Het neo-classicistische gebouw werd in 1930 in opdracht van de N.V. verzekeringsmaatschappij Vesta gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect Wilhelm Diehl. De eigenaar heeft HERMON Erfgoed gevraagd de herbestemmingsmogelijkheden te onderzoeken. Het vinden van een goede exploitant vergt een flinke dosis creativiteit en een goede kennis van de markt.

Arnhem: Sint Jozefkerk

De Sint Jozefkerk is onderdeel van een imposant katholiek voormalige kloostercomplex. Zowel uit- als inwendig is de kerk bewaard gebleven en is hierdoor een uitermate goed en, in de gemeente Arnhem, zeldzaam voorbeeld van kloosterbouw uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Het gebouw heeft een hoge architectonische- en cultuur historische waarde. De eigenaar heeft aan HERMON Erfgoed gevraagd de herbestemmingsmogelijkheden van de kerk, het parochiehuis en de pastorie te onderzoeken.

Arnhem: Willibrorduskerk

De Willibrorduskerk in Arnhem is gebouw tussen 1953 en 1956 in de stijl van de Deltse School. De kerk heeft een T-vormige plattegrond waarop een halfronde absis aansluit. De kerk vormt samen met de bijgebouwen een indrukwekkend en karakteristiek voorbeeld van een naoorlogs complex in de stijl van de Delftse School. Het is één van de beste voorbeelden van kerkelijke Delftse Schoolarchitectuur in Arnhem. In samenwerking met Atelier Spijker uit Arnhem, heeft HERMON Erfgoed gezocht naar de best passende mogelijkheden qua herbestemming.

Bavel: Klein IJpelaer

Landgoed de Nieuwe IJpelaar bestaat uit een 17de-eeuwse hoeve (deze valt buiten de herbestemmingsplannen) en de in 1867 door Mr. Arnout Hendrik de Bruijn in eclectische stijl gebouwde villa, wat nog steeds het centrale beeld in de huidige bebouwing. In 1915 werd het landgoed aangekocht door de Paters van de Heilige Harten. De paters bouwden een klooster aan de villa. Het koetshuis werd verbouwd tot nonnenklooster. In 2007 zijn de laatste paters naar Teteringen verhuisd en is het eigen kerkhof geruimd en verplaatst naar Zuylen. In 2006 heeft de Bredase ondernemer Jan W. Dane het landgoed van de Paters van de Heilige Harten gekocht met het idee om hier een 5-sterren hotel te gaan ontwikkelen, hiervoor zijn alle procedures doorlopen, echter deze ontwikkeling bleek economisch niet haalbaar. HERMON Erfgoed heeft de herbestemmingsmogelijkheden van het gebouw en het landgoed onderzocht.

Bunnik: Kasteel Beverweerd

In opdracht van Philadelpia heeft HERMON Erfgoed de herbestemmingsmogelijkheden onderzocht voor dit rijksmonumentale kasteel met bijbehorend koetshuis. Op hoofdlijnen bestond het plan uit het slopen van de in de jaren 70 op het terrein gebouwde school, het terugbrengen van de oorspronkleijke parkstructuur en het realiseren van kleinschalige nieuwbouwpaviljoens voor eigen (zorg) gebruik. In het kasteel zijn de mogelijkheden onderzocht voor het realiseren van functies zorg, horeca en opleidingscentrum.

Delft: Het Grote Kantoor

Voor DSM heeft HERMON Erfgoed de hergebruiksmogelijkheden van het voormalige hoofdkantoor van Gist Brocades aan de Wateringseweg 1 te Delft onderzocht. Het rijksmonumentale markante hoofdkantoor van Gist Brocades in Delft is een prachtig voorbeeld van de industrialisatie die voortkwam vanuit ondernemers als ingenieur Jacob Cornelis van Marken, de grondlegger van dit voormalige hoofdkantoor. Het Grote Kantoor is een ‘multi-tenant kantoor” avant la lettre. Een gezamenlijke identiteit wordt aan de verschillende gebruikers/huurders geboden door de representatieve gemeenschappelijke entree in het voorgebouw en de interne oriëntatie op de monumentale centrale hal, over alle verdiepingen doorlopend, met een glazen dak als een modern licht atrium in het hart van het gebouw. In het collectieve gebied is een bijzondere atmosfeer gecreëerd door de consequent doorgevoerde zorgvuldig ontworpen detaillering en materialisering van deze centrale hal en de er omheen gesitueerde galerijen. Bij de renovatie en het hergebruik van het pand wordt daarom gebruik gemaakt van deze aanwezige kwaliteiten.

 

Koudekerke: Huis der Boede

Rond Koudekerke zijn relatief veel buitenplaatsen te vinden, Huis der Boede is de oudste nog bestaande buitenplaats. Het eerste huis der Boede is in 1188 gebouwd, na een brand in 1745 is het huidige huis in 1752 gebouwd. Tot aan de tweede Wereldoorlog werd de buitenplaats door particulieren bewoond. In de oorlog werd het gebouw door de Duitsers gevorderd. Na de oorlog werd Der Boede gebruikt als opvanghuis voor oorlogsinvalide en een verpleeghuis. Huis der Boede is ontworpen door de Antwerpse architect Johan Pieter van Baurscheit. Het huis is gebouwd in een Régance-stijl, een overgangsstijl tussen de Barok en de Rococo. HERMON Erfgoed heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbestemmingsmogelijkheden van het Hoofdhuis en het Park.

Kerkrade: Rolduc

Namens de vertegenwoordiger algemeen directeur van Rolduc en zaakgelastigde van de Bisschop van Roermond, en namens het samenwerkingsverband het Limburgs Erfgoed Fonds, heeft HERMON Erfgoed de herbestemmingsmogelijkheden van (een deel) van het Abdijcomplex Rolduc, te weten het vm. Katholieke Gymnasium en de Aula Major onderzocht. Het abdijcomplex Rolduc is een uniek monument van (inter-)nationale betekenis. Het is het grootste nog bestaande kloostercomplex in Nederland en Benelux en een zeer belangrijke ‘lieu de memoire’, een plek van meer dan 900 jaar kerkelijke geschiedenis, waar vele generaties hun geloofsovertuiging omzetten in religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten. Het complex is door UNESCO opgenomen op de lijst van 100 belangrijkste Nederlandse monumenten.

Leiden: Groenesteeg

Het aulagebouw aan de begraafplaats ‘Groenesteeg’ in Leiden is gebouwd in 1827 en is ontworpen door de stadsbouwmeester Salomon van der Paauw.  Het gebouw is gepleisterd en heeft een verdieping met een flauw hellend zadeldak. De begraafplaats ligt op een bolwerk aan de ZO-zijde van de oude stad op de hoek van de Zijlsingel en de Nieuwe Rijn. In opdracht van de gemeente Leiden heeft HERMON Erfgoed een haalbaarheidsonderzoek verricht voor dit complex.

Leiden: Scheltemacomplex

De WOLFABRIEK van de voormalige NV fabriek van Wollen Dekens v/h J. Scheltema is in verschillende fasen gebouwd. De bescherming betreft het fabrieksgebouw aan de oostkant van de Marktsteeg met de gevel aan de Oude Singel. De hoofdmassa van het fabrieksgebouw werd omstreeks 1880 voltooid, de gevel aan de Oude Singel omstreeks 1895.

Zowel aan de Oude Singel als Marktsteeg grensden andere onderdelen van het fabriekscomplex aan de drie bouwlagen hoge fabriek. Inmiddels is het verband tussen de verschillende onderdelen verloren gegaan. De ingangen tot het complex bevonden zich in de gevel aan de Marktsteeg en aan de achterkant. HERMON Erfgoed heeft in opdracht van de gemeente Leiden een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbestemmingsmogelijkheden van dit complex.

Leiden: Rapenburg – Pieterskerkhof

Hoewel Pieterskerkhof 4a een afzonderlijk bouwvolume is, maakt het deel uit van een historisch gegroeid complex van bebouwingen op het adres Rapenburg 48. In onze studie naar herbestemmingsmogelijkheden zijn beide panden tezamen beschouwd. Het complex bevindt zich in één van de oudste stadsdelen van Leiden tussen de in 1250 gegraven stadsvest, het Rapenburg, en het voormalige kerkhof van de Pieterskerk. Nadat het huis aan de Rapenburg 48 zijn functie als woonhuis verloor is het onder meer in gebruik geweest als schoolgebouw, inloophuis psychiatrie, en sportschool.

Leiden: Gravenstein

Het Gravensteen is een gebouwencomplex dat ooit diende als privé gevangenis van de graven van Holland, die zelf regelmatig in de naastgelegen hoeve “Huize Lokhorst” verbleven. De Centrale Toren dateert uit ongeveer 1200. Het heeft een monumentale gevel aan het Pieterskerkhof met fronton en pilasters. Architect Arent van ’s Gravesande is verantwoordelijk voor het Tuchthuis, Willem van der Helm ontwierp de Vierschaar en de Schepenbank en Pieter Xavery maakte het Beeldhouwwerk.

HERMON Erfgoed heeft in opdracht van de gemeente Leiden een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbestemmingsmogelijkheden van dit complex.

Loenen aan de Vecht: Beek en Hoff

In opdracht van de gemeente Loenen aan de Vecht heeft HERMON Erfgoed de her­bestem­mings­mogelijk­heden onderzocht van het rijksmonumentale Beek en Hoff. Beek en Hoff fungeerde in het verleden als gemeentehuis. Beek en Hoff is gelegen aan de rand van de historische dorpskern van Loenen aan de Vecht, waarvan de overtuin direct aan de rivier de Vecht grenst. De oude dorpskern is rijk aan monumenten en er geldt een Beschermd Stads- en Dorpsgebied.

Maarssen: Buitenplaats Doornburgh

Het (rijks-)monumentale Hoofdhuis van buitenplaats Doornburgh te Maarssen had dringend onderhoud en wellicht ook een functionele herbestemming nodig. De eigenaren van de buitenplaats en de opstallen – de priorij Emmaus van de zusters kanunniken van het Heilige graf – konden het huis niet meer voor alle eerdere functies inzetten. Bovendien stonden de kosten van de noodzakelijke ingrepen niet in verhouding tot de gebruiksbehoefte. Omdat de onderhoudskosten van de Buitenplaats zwaar drukken op de begroting van de priorij, heeft HERMON Erfgoed de herbestemmingsmogelijkheden en eventuele verwervingsmogelijkheden van (delen van) het landgoed onderzocht. Het onderzoek betrof hier het Hoofdhuis, het voormalig Koetshuis, het voormalig Poortgebouw en het voormalig tennisveld.

Maastricht: Stoombierbrouwerij De Keyzer

In Maastricht is er nog maar één stadsbrouwerij bewaard gebleven: de Stoombierbrouwerij De Keyzer van de familie Bosch aan de Wycker Grachtstraat 26.

De Stichting Stoombierbrouwerij De Keyzer Maastricht heeft HERMON Erfgoed gevraagd om namens hen de herbestemmingsmogelijkheden en/of instandhoudingsmogelijkheden van het brouwerij complex te onderzoeken en ter hand te nemen. HERMON Erfgoed heeft een bijdrage geleverd aan het vormgeven van de toekomstvisie.

Maastricht: Villa Kanjel

Aan de noordrand van Maastricht ligt een prachtige land­goede­ren­zone met een aantal in­druk­wek­kende monu­menten. Het eerste gebouw in deze reeks is Villa Kanjel – ook wel het Dr Poelsoord of Petite Suisse genoemd. In 2015 HERMON Erfgoed heeft de her­bestem­mings­moge­lijk­heden van Villa Kanjel onder­zocht. Op dit moment onderzoeken we voor één van onze relaties de aankoopmogelijkheden van dit prachtige landhuis.

Nieuw-Vennep: Margaretha’s Hoeve

De rijksmonumentale boerderij “Margaretha’s Hoeve”, gelegen aan de westzijde van de Hoofdweg in Nieuw-Vennep, is leeg komen te staan. HERMON Erfgoed onderzoekt de her­ont­wik­kelings­moge­lijk­heden van deze prachtige verlengde stolpboerderij uit 1862. Door het slopen van de grote schuur gelegen achter de hoeve is realisatie van onder meer nieuwbouw appartementen mogelijk. Op het naastgelegen onbebouwde terrein zijn vrije kavels te realiseren

Nijmegen: Latijnse School

Dit voor­malige school­gebouw dateren­de uit 1545, ge­le­gen aan de st. Stevenskerkhof 2, is in ei­gen­dom van de ge­meen­te Nijmegen. Momen­teel is het pand nog ge­deel­te­lijk in gebruik door een archi­tecten­bureau. HERMON Erfgoed onder­zoekt de her­ont­wik­ke­lings­moge­lijk­heden van dit prachtige mo­nu­men­tale pand in op­dracht van de ge­meente Nijmegen. Het is een impo­sant gebouw ge­legen in het stad­centrum van Nijmegen, naast de Stevenskerk.

Schin op Geul: Burcht Schaloen

De oorspronkelijke burcht Schaloen was niet het sprookjeskasteel dat we nu kunnen zien staan. Omstreeks het jaar 1200 is het gebouwd als verdedigingsburcht in opdracht van de familie van Hulsberg. Van het burchtverleden van Schaloen is helaas weinig bekend. Wel zijn de overblijfselen ervan nog steeds te zien in de gewelven van het huidige kasteel. Aan HERMON Erfgoed de taak om een passende herbestemming te ontwikkelen.

s’-Graveland: Land en Boschzigt

Natuurmonumenten wilde de oude glorie van s’-Gravelandse Buiten­plaatsen weer terug brengen, met aandacht voor de cultuurhistorie, de natuur en recreatieve mogelijkheden. Natuur­monumen­ten heeft daarom een ambitieus herstel­plan ontwikkeld. In dit plan wordt het zeer verwaarloosde terrein op geschoond en heeft men het voornemen de opstallen te verkopen aan een gebruiker die restauratie en een passende nieuwe functie voor de buiten­plaats voor ogen heeft.

HERMON Erfgoed heeft een her­bestem­mings­on­der­zoek uitgevoerd naar de her­ontwik­kelings­mo­gelijk­he­den van het Hoofdhuis van buiten­plaats Land en Boschzigt, het vm. Koets­huis en een deel van het park.

Valkenburg: Kasteel Oost

Kasteel Oost is een kasteel annex landhuis, gelegen aan de Oostergats bij het riviertje de Geul ten oosten van het stadje Valkenburg (Limburg). Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in 1340. Tijdens een ingrijpende verbouwing in 1830-1839 kreeg het kasteel zijn huidige uiterlijk. Het kasteel wordt gebruikt voor horeca, trouwpartijen en bewoning. Tevens is hier ‘The International Butler Academy’ gevestigd. In opdracht van de gemeente Valkenburg heeft HERMON Erfgoed een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Vlaardingen: Pakhuis Verboon

Op de kop van Koninklijke Vopak Terminal Vlaardingen ligt een rijksmonumentaal pakhuis. Het pakhuis staat leeg en is verwaarloosd. Diverse malen zijn pogingen ondernomen om het pakhuis te herbestemmen maar dat is tot op heden niet gelukt. In samenwerking met Vopak onderzoekt HERMON Erfgoed de duurzame herontwikkeling in nauw overleg met de gemeente.

Westbeemster: Joannes de Doperkerk

In dit project heeft HERMON Erfgoed de her­be­stem­mings­moge­lijk­heden onderzocht van de Joannes de Doper­kerk, de pas­torie en andere om­lig­gende ge­bouwen. Al geruime tijd is HERMON Erfgoed in gesprek met het Bisdom en de parochie over het verwerven van deze locatie. De plannen zijn in concept gereed. Bij deze herbestemming heeft HERMON Erfgoed een deel van de kerk herbestemd naar een algemene kleinschalige ruimte voor bijeenkomsten (al dan niet met een religieus karakter). De rest van het gebouw is herbestemd naar karakteristieke appartementen. Twee maal heeft HERMON Erfgoed voor parochianen een informatiebijeenkomst georganiseerd om te zorgen voor draagvlak en het aanscherpen van de plannen. De intentieovereenkomst die we in de zomer van 2015 sloten met het nieuwe regio­be­stuur, moet binnenkort worden omgezet naar een koopovereenkomst.

Terug naar overzicht

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'cookies toestaan' om u de beste surfervaring te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op 'Accepteren' hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Lees meer over privacy op deze website

Sluiten